Novinky

 

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu   www.svetbielizne.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti  medzi spoločnosťou Ing. Jozef Matej, Ladožská 2, 040 12  Košice, IČO: 44365853, č. OŽP-C/2010/09958-2, č. živnostenského registra 820-64267 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho  www.svetbielizne.sk.

1.2. Kupujúcim sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje  každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikateľskej činnosti.

1.3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté..

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti a záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 

2.2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchod@svetbielizne.sk.

 

2.4. Elektronická objednávka prijatá Predávajúcim je považovaná za návrh Kúpnej zmluva a je záväzná.

2.5. V prípade, ak Kupujúci toto potvrdenie požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

2.7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

III. Cena, platobné a dodacie podmienky

3.1. Kupujúci  je  povinný  za  tovar, ktorý  mu  Predávajúci  odošle  na  základe  uzavretej  Kúpnej  zmluvy, riadne  a  včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu  platnú v čase odoslania objednávky.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.svetbielizne.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou kuriérskej službe  v hotovosti pri prevzatí tovaru.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. Predávajúci si účtuje poštové a  balné vo výške 3,00 EUR v prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 60 EUR (1 807,56 SKK) vrátane DPH. Poštové a balné bude pripočítané ku kúpnej cene elektronicky objednaného tovaru.
 

3.6. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 60 EUR (1 807,56 SKK) neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

3.7. Tovar  bude  Kupujúcemu  odoslaný  v  lehote do dvoch  pracovných dní  od potvrdenia Kúpnej zmluvy. K tomu je treba pripočítať čas potrebný na doručenie kuriérskou službou , čo je spravidla 2 až 3 pracovné dni.

3.8. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez  tohto  tovaru  alebo môže  byť  Kupujúcemu  ponúknutý  iný  výrobok   porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.9. Tovar je pri doprave  bezpečne  zabalený a prelepený  páskou . Pri preberaní  tovaru  je  kupujúci  povinný  skontrolovať fyzickú  neporušenosť a kompletnosť  zásielky. Pokiaľ  je zásielka  viditeľne poškodená  alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom  nevylučujúcim  možnosť neoprávneného  vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný  požadovať od vydávajúceho  pracovníka kurérskej služby  kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

3.10. V prípade osobného odberu tovaru sa Predávajúci zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar vo svojom sklade na adrese uvedenej v objednávke po dobu 48 hodín od potvrdenia kúpnej zmluvy. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutí tejto lehoty sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

IV. Záručné podmienky

4.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých výrobkoch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

4.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.

4.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

    -  osobne v sídle Predávajúceho  
    -  odoslaním  reklamovaného tovaru  spolu s reklamačným listom a dokladom o zakúpení poštou na adresu Predávajúceho: Ing. Jozef Matej, Ladožská 2. 040 12  Košice

4.4. Pri osobnom uplatnení reklamácie v sídle Predávajúceho vydá pracovník Predávajúceho Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

4.5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

V. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

5.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : Ing. Jozef Matej, Ladožská 2, 040 12  Košice. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy platí v plnej výške kupujúci. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

5.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

VI. Ochrana osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu).

6.2. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

6.3. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

7.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Reklamačný poriadok

I. Úvod

     Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim. 

                                                                            II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od prepavcu resp. kuriérskej služby ak je obal zjavne poškodený resp. obsah zásielky nie je kompletný. Kupujúci je povinný spísať s prepravcou reklamačný zápis, ktorý bude pokladom na reklamáciu.

2.2. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je kupujúci oprávnený vrátiť predmet kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom kupujúci je povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu a rovnako tovar vrátiť v uvedenej lehote. Tovar predávajúci môže vrátiť buď osobne v sídle predávajúceho alebo kuriérskou službou. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy platí kupujúci (spotrebiteľ).

2.3. V prípade vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu predávajúci vráti kúpnu cenu zaplatenú predávajúcim v lehote do 14 dní od doručenia žiadosti o vrátení tovaru spolu s tovarom, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša v tomto prípade kupujúci.

III. Záručná doba

3.1.  Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového dokladu, ktorý zároveň slúži ako doklad o zakúpení.

3.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

3.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď osobne v sídle predávajúceho alebo poštou. V prípade osobného uplatnenia reklamácie zodpovedný pracovník vystaví reklamačný záznam. Ak je reklamácia zaslaná poštou kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj reklamačný zápis, ktorý obsahuje o akú vadu resp. čo zákazník reklamuje.

3.4. V prípade ak je reklamácia oprávnená predávajúci vymení reklamovaný tovar za nový  respektíve vráti kúpnu cenu kupujúcemu buď poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.